Mindset วัยเยาว์ทำให้เขาเป็นอย่างที่เห็น

วัยเยาว์เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเติบโต เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประสบการณ์ในช่วงวัยเยาว์จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เด็กที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม จะได้รับประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบ ในขณะที่เด็กที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เป็นบวก จะได้รับประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบ fixed mindset

แนวคิดที่ว่า “วัยเยาว์ทำให้เขาเป็นอย่างที่เห็น” นั้น หมายถึง ประสบการณ์ในช่วงวัยเยาว์จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่ที่รักและสนับสนุน เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข มีความมั่นคงทางจิตใจ เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหา มีพ่อแม่ที่ทะเลาะกันบ่อยๆ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ ขาดความมั่นใจในตัวเอง

นอกจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวแล้ว สภาพแวดล้อมทางสังคมอื่นๆ เช่น โรงเรียน เพื่อนฝูง สังคมรอบข้าง ก็จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเช่นกัน เด็กที่เติบโตมาในโรงเรียนที่เน้นการแข่งขัน เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มุ่งเน้นความสำเร็จ ขาดความยืดหยุ่น เด็กที่เติบโตมาในโรงเรียนที่เน้นความร่วมมือ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการทำงานเป็นทีม มีจิตอาสา

ดังนั้น วัยเยาว์จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และคนรอบข้าง จึงควรส่งเสริมให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดแบบ growth mindset และมีความสุขกับชีวิต

ตัวอย่างของประสบการณ์ในช่วงวัยเยาว์ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ได้แก่

 • การได้รับความรักและความสนับสนุนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 • การได้รับการชื่นชมจากครูอาจารย์หรือคนรอบข้าง
 • การได้รับโอกาสในการลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • การเผชิญกับความล้มเหลวหรืออุปสรรค

ประสบการณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กมีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติต่อตนเองและโลกรอบตัว เด็กที่มีความคิดแบบ growth mindset จะมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ เด็กที่มีความคิดแบบ fixed mindset จะมองว่าความล้มเหลวเป็นความอัปยศ และจะไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ

ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และคนรอบข้าง จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดแบบ growth mindset โดยชื่นชมความพยายามของเด็กมากกว่าผลลัพธ์ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าผลการเรียน และสนับสนุนให้เด็กกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ

จากบทความเรื่อง “วัยเยาว์ทำให้เขาเป็นอย่างที่เห็น” นั้น มี tag ที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้ประกอบบทความได้ดังนี้

 • วัยเยาว์ หมายถึง วัยที่อยู่ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 10-20 ปี เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเติบโต เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
 • ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่ได้พบเห็น ได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ประสบการณ์ในช่วงวัยเยาว์จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
 • ความคิด หมายถึง กระบวนการคิด ความเชื่อ หรือทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดแบบ growth mindset เชื่อว่าความสามารถหรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการพยายามและการฝึกฝน ในขณะที่ความคิดแบบ fixed mindset เชื่อว่าความสามารถหรือพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพจะพัฒนาขึ้นตามประสบการณ์ที่เด็กได้รับ

นอกจาก tag เหล่านี้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประกอบบทความได้ เช่น

 • ครอบครัว หมายถึง หน่วยทางสังคมที่ประกอบด้วยพ่อแม่ ลูก และบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
 • โรงเรียน หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ให้ความรู้และอบรมเด็ก โรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
 • เพื่อนฝูง หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อนฝูงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก

โดยการเลือก tag มาใช้ประกอบบทความควรพิจารณาถึงเนื้อหาของบทความ เพื่อให้ tag เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกัน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทความได้ง่ายขึ้น

เพลงฟังสบาย เสี่ยงตาน้อยหาอ้ายแหน่ Please take a look at me.

ใครชอบเพลงรักสไตล์อินดี้ต้องไม่พลาดเพลงนี้ "เสี่ยงตาน้อยหาอ้ายแหน่" จาก 9dek.com เพลงเพราะ ความหมายดี ฟังแล้วใจละลายแน่นอน 😊🎶 ไปฟังกันเลยที่ 👉 "เสี่ยงตาน้อย" เป็นภาษาอีสาน แปลว่า "แอบมอง" หรือ...

กับดักของโชคชะตา เพลงฟังสบาย

"กับดักของโชคชะตา" เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกสบาย ๆ ผ่อนคลาย ด้วยทำนองที่เรียบง่ายแต่ไพเราะ เสียงร้องที่นุ่มนวลชวนฟัง เนื้อเพลงมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการยอมรับโชคชะตาและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แม้ว่าบางครั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ แต่เพลงนี้ก็สื่อสารออกมาได้อย่างอบอุ่นและให้กำลังใจ โดยรวมแล้ว "กับดักของโชคชะตา" เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ฟังสบาย ๆ ในช่วงเวลาที่ต้องการความสงบและกำลังใจ (Verse...

เพลงฟังสบาย ฮักบ่มีหวัง แต่ใจยังถวิลหา

 เพลง "ฮักบ่มีหวัง แต่ใจยังถวิลหา" เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานที่ดีเพลงหนึ่ง มีความไพเราะ ฟังสบาย และเนื้อหาที่กินใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอีสานและเพลงรักที่ไม่สมหวัง   Hug has no hope, but my heart...

- A word from our sponsor -

spot_img