Tag: ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

หน้าแรกแท็กปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

พฤติกรรม ส่วนเกิน ในสังคมออนไลน์

พฤติกรรมส่วนเกินในสังคมออนไลน์สามารถนำมาประมวลผลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตได้ พฤติกรรมส่วนเกิน หมายถึง พฤติกรรมที่นอกเหนือไปจากพฤติกรรมปกติของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง การกดไลค์หรือแชร์เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก การเข้าร่วมกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกระตือรือร้น เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้อาจสะท้อนถึงความสนใจ ความต้องการ หรือความปรารถนาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ เมื่อนำพฤติกรรมส่วนเกินเหล่านี้มาประมวลผลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หรือการวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) จะสามารถระบุรูปแบบหรือแนวโน้มของพฤติกรรมได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตได้ เช่น คาดการณ์ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะสนใจหรือให้ความสำคัญกับประเด็นหรือเหตุการณ์ใดในอนาคต คาดการณ์ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดในอนาคต ...

Categories

spot_img