Libra แทนดอลลาร์ สกุลเงินใหม่ของโลก? : คนเคาะข่าว 24/06/2019

  0
  122

  Libra แทนดอลลาร์ สกุลเงินใหม่ของโลก? : คนเคาะข่าว 24/06/2019
  • ทวีสุข ธรรมศักดิ์
  นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  Website : http://news1live.com/
  YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO
  Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1
  TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel
  instragram : https://www.instagram.com/news1channel