Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกLifestyleคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า บทสวดเมตตามหานิยม

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า บทสวดเมตตามหานิยม

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เป็นบทสวดมนต์ที่เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ป้องกันภัยอันตราย เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต บทสวดมีดังนี้

อิติปิโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธนาเมอิ
อิเมนา พุทธตังโสอิ
อิโสตัง พุทธะปิติอิ

คำแปล

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

วิธีสวด

นิยมสวด 9 จบ เพื่อเสริมสิริมงคล เมตตามหานิยม และป้องกันภัยอันตราย แต่หากจะสวดจำนวนอื่นๆ ก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น

  • สวด 8 จบ เป็นมหาจังงัง ไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้าย
  • สวด 18 จบ ภาวนาให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
  • สวด 108 จบ เพิ่มสมาธิ สติปัญญา ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง

เคล็ดลับการสวด

ขณะสวดควรตั้งจิตให้มั่น นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อสวดจบแล้ว ควรแผ่เมตตาอีกครั้ง อธิษฐานขอพรตามที่ต้องการ

ความเชื่อ

เชื่อกันว่าการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นประจำ จะช่วยเสริมบารมี คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ช่วยให้เกิดความเมตตากรุณา เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต