Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกLifestyleArt & Cultureเปิดโลกทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาเวลาที่ท่านครุ่นคิดในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม

เปิดโลกทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาเวลาที่ท่านครุ่นคิดในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม

บทกวีนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายประการเกี่ยวกับวิธีใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข

ให้เวลากับการครุ่นคิด เพราะนั่นคือ แหล่งกำเนิดแห่งพลัง
ให้เวลากับการสนุกสนาน เพราะนั่นคือ ความลับแห่งควาาเยาว์อันนิรันดร์
ให้เวลากับการอ่าน เพราะนั่นคือ น้ำพุแห่งสติปัญญา
ให้เวลากับการสวดภาวนา เพราะนั่นคือ อำนาจอันยิงใหญ่ในโลก
ให้เวลากับการให้ และรับความรัก เพราะนั่นคือ อภิสิทธิ์ที่สิงศักดิ์สิทธิ์ประทานมา
ให้เวลากับมิตรจิต เพราะนั่นคือ เส้นทางสู่ความสุข
ให้เวลากับการหัวเราะ เพราะนั่นคือ คีตาแห่งวิญญาณ
ให้เวลากับการให้ เพราะวันเวลา สั้นเกินกว่าที่จะมาเห็นแก่ตัว
ให้เวลากับงาน เพราะนั่นคือราคา แห่งความสำเร็จ
ให้เวลา กับการสร้างบุญกุศล เพราะนั่นคือ กุญแจไขสู่สวรรค์

คำคมที่ให้เวลากับการครุ่นคิด ความสนุกสนาน การอ่าน การภาวนา การรัก การใช้เวลากับเพื่อน การหัวเราะ การแบ่งปัน การทำงาน และการทำบุญกุศล ล้วนเป็นคำคมที่ถูกต้องและดีงาม คำคมเหล่านี้สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

การครุ่นคิดช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้น ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างลึกซึ้ง การสนุกสนานให้ความสุขและทำให้เรามีชีวิตชีวา การอ่านทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เรามีความรู้และปัญญา การภาวนาทำให้เรามีจิตใจที่สงบและเยือกเย็น การรักทำให้เรามีความสุขและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น การใช้เวลากับเพื่อนทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและได้รับการยอมรับ การหัวเราะทำให้เรามีความสุขและทำให้เรามองโลกในแง่ดี การแบ่งปันทำให้เรามีความสุขและทำให้เราเป็นคนดี การการทำงานทำให้เรามีคุณค่าและประสบความสำเร็จในชีวิต การทำบุญกุศลทำให้เรามีความสุขและทำให้เราเป็นคนดี

เราควรใช้เวลากับสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชีวิตของเราสมบูรณ์และมีความสุข

ในบริบทของวันนี้ คำคมเหล่านี้มีความหมายพิเศษยิ่งขึ้น เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ 2567 เป็นวันแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการใช้เวลากับสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ขอให้ทุกท่านใช้เวลากับสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

บทกลอนดังกล่าวเป็นคำสอนที่เตือนสติให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและการใช้เวลาที่มีค่าให้เป็นประโยชน์ บทกลอนแบ่งเวลาออกเป็น 10 หมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่ล้วนมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อชีวิต ดังนี้

  • การครุ่นคิด คือการใช้เวลาทบทวนความคิดและการกระทำของตัวเอง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
  • ความสนุกสนาน คือการใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและเติมเต็มความสุขให้ชีวิต
  • การอ่าน คือการใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากหนังสือหรือสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญา
  • การภาวนา คือการใช้เวลาสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรหรือขอคำแนะนำในการใช้ชีวิต
  • การให้และรับความรัก คือการใช้เวลาทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นและรับความรักจากผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  • มิตรจิต คือการใช้เวลาอยู่กับคนที่รักและเข้าใจเรา เพื่อเติมเต็มความสุขในชีวิต
  • เสียงหัวเราะ คือการใช้เวลาหัวเราะและสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิต
  • การให้ คือการใช้เวลาช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อแบ่งปันความสุขและสร้างคุณค่าให้กับชีวิต
  • การทำงาน คือการใช้เวลาทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและบรรลุเป้าหมายในชีวิต
  • การสร้างบุญกุศล คือการใช้เวลาทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสุขให้ผู้อื่น เพื่อสะสมบุญกุศลและนำไปสู่ความสุขในภพหน้า

บทกลอนดังกล่าวเป็นข้อคิดดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ปรับใช้กับชีวิตได้ เราสามารถแบ่งเวลาให้กับสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขมากขึ้น

ฉันเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นว่า “ให้เวลากับการครุ่นคิด เพราะนั่นคือ แหล่งกำเนิดแห่งพลัง” เพราะการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติปัญญา

ฉันยังเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า “ให้เวลากับการสนุกสนาน เพราะนั่นคือ ความลับแห่งควาาเยาว์อันนิรันดร์” เพราะความสนุกสนานและความสุขเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เรามีชีวิตชีวา และทำให้เรารู้สึกมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่า

คำกล่าวอื่น ๆ ในบทกวีข้างต้นก็น่าสนใจเช่นกัน เช่น “ให้เวลากับการอ่าน เพราะนั่นคือ น้ำพุแห่งสติปัญญา” การอ่านหนังสือเป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนสติปัญญาของเรา

“ให้เวลากับการสวดภาวนา เพราะนั่นคือ อำนาจอันยิงใหญ่ในโลก” การภาวนาเป็นวิธีหนึ่งในการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้เรามีสติและสมาธิ ทำให้เราสงบใจ และทำให้เรารู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่

“ให้เวลากับการให้ และรับความรัก เพราะนั่นคือ อภิสิทธิ์ที่สิงศักดิ์สิทธิ์ประทานมา” การให้และรับความรักเป็นสิ่งสำคัญต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น และทำให้เรารู้สึกถึงความรักจากผู้อื่น

“ให้เวลากับมิตรจิต เพราะนั่นคือ เส้นทางสู่ความสุข” มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเรา ช่วยให้เรามีเพื่อนที่ดี ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่า และทำให้เรารู้สึกมีความสุข

“ให้เวลากับการหัวเราะ เพราะนั่นคือ คีตาแห่งวิญญาณ” การหัวเราะเป็นวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้เรามีอารมณ์ขัน และทำให้เรารู้สึกมีความสุข

“ให้เวลากับการให้ เพราะวันเวลา สั้นเกินกว่าที่จะมาเห็นแก่ตัว” การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข และทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง

“ให้เวลากับงาน เพราะนั่นคือราคา แห่งความสำเร็จ” การงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา เพราะจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเรา และทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

“ให้เวลา กับการสร้างบุญกุศล เพราะนั่นคือ กุญแจไขสู่สวรรค์” การทำบุญกุศลเป็นวิธีหนึ่งในการตอบแทนสังคม และช่วยให้เรารู้สึกถึงความสุขใจ

ฉันคิดว่าคำกล่าวข้างต้นเป็นคำสอนที่มีประโยชน์และควรนำมาปรับใช้ในชีวิตของเรา เพื่อให้เราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ