Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

คนอ่อนแอ หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น คนโง่เขลา ต่อต้านความคิดของผู้อื่น คนฉลาด ศึกษาความคิดของผู้อื่น คนเฉียบแหลม โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น

ประโยคที่กล่าวมา แสดงถึงมุมมองต่อบุคคล 4 ประเภท กับวิธีการที่พวกเขาจัดการกับ "ความคิดของผู้อื่น" ดังนี้ คนอ่อนแอ: หวาดกลัวความคิดของผู้อื่น หมายถึง กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวการถูกตัดสิน กลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการถูกมองว่าแปลกแยก คนโง่เขลา: ต่อต้านความคิดของผู้อื่น หมายถึง ปิดกั้นความคิดใหม่ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดติดกับความเชื่อของตัวเอง คนฉลาด: ศึกษาความคิดของผู้อื่น หมายถึง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เรียนรู้จากผู้อื่น วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คนเฉียบแหลม: โน้มน้าวความคิดของผู้อื่น...
หน้าแรกLifestyleFamily & Relationshipsครอบครัวที่เจริญแล้ว กับ ครอบครัวที่กำลังพัฒนา ด้อยพัฒนา

ครอบครัวที่เจริญแล้ว กับ ครอบครัวที่กำลังพัฒนา ด้อยพัฒนา

แนวความคิดในการสร้างครอบครัวของครอบครัวที่เจริญแล้ว และครอบครัวที่กำลังพัฒนา มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยครอบครัวที่เจริญแล้วจะมีแนวความคิดที่เน้นไปที่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น มีความรักและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัวในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตของสมาชิกในครอบครัว

ในทางกลับกัน ครอบครัวที่กำลังพัฒนาอาจมีแนวความคิดที่เน้นไปที่การสร้างครอบครัวที่มั่นคงทางการเงิน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวในด้านวัตถุ ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของสมาชิกในครอบครัวในด้านการศึกษาและการงานมากกว่าในด้านจิตใจและอารมณ์

ความแตกต่างของแนวความคิดในการสร้างครอบครัวเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะและพฤติกรรมของครอบครัวที่แตกต่างกัน ครอบครัวที่เจริญแล้วจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่แน่นแฟ้น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีการปรับตัวและยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเหล่านี้จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของสมาชิกในครอบครัวในทุกด้าน ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ในขณะที่ครอบครัวที่กำลังพัฒนาอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่ห่างเหิน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน้อย การสื่อสารไม่ดีต่อกัน มีการยึดติดกับความคิดแบบเดิมๆ ครอบครัวเหล่านี้อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่กดดันหรือบีบบังคับสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีพัฒนาการที่ไม่เต็มที่หรือมีปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์

แนวความคิดในการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะและพฤติกรรมของครอบครัว ครอบครัวที่เจริญแล้วจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ครอบครัวที่กำลังพัฒนาควรปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างครอบครัวให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ครอบครัวสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและอบอุ่น

แนวความคิดในการสร้างครอบครัวของครอบครัวที่เจริญแล้วและครอบครัวที่กำลังพัฒนา มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ดังนี้

ครอบครัวที่เจริญแล้ว

 • ให้ความสำคัญกับความรัก ความผูกพัน ความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน
 • สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน
 • มีการแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกกันในครอบครัวอย่างเปิดเผย
 • มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์
 • มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ครอบครัวที่กำลังพัฒนา

 • ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นหลัก โดยไม่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 • สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม เช่น ผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงต้องทำงานบ้าน
 • มีการปิดบังความคิดเห็นและความรู้สึกกันในครอบครัว
 • มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวด้วยความรุนแรง
 • ไม่มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพัฒนาตนเอง

จากความแตกต่างของแนวความคิดในการสร้างครอบครัวดังกล่าว ส่งผลให้ครอบครัวที่เจริญแล้วมีความเข้มแข็งและมั่นคงมากกว่าครอบครัวที่กำลังพัฒนา ครอบครัวที่เจริญแล้วสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ดีกว่า ครอบครัวที่เจริญแล้วสามารถสร้างสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวอย่างของแนวความคิดในการสร้างครอบครัวที่เจริญแล้ว ได้แก่

 • การให้ความสำคัญกับความรัก ความผูกพัน ความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกันในครอบครัว จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข
 • การแบ่งปันความคิดเห็นและความรู้สึกกันในครอบครัวอย่างเปิดเผย จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้อย่างสร้างสรรค์
 • มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ครอบครัวที่กำลังพัฒนาสามารถพัฒนาแนวความคิดในการสร้างครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้ โดยเริ่มจากการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับครอบครัว ดังนี้

 • ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสมาชิกในครอบครัว มากกว่าสถาบันครอบครัว
 • ให้สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ที่เท่าเทียมกัน
 • มีการเปิดเผยความคิดเห็นและความรู้สึกกันในครอบครัว
 • แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวด้วยสันติวิธี
 • ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวพัฒนาตนเอง

การปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างครอบครัว จะช่วยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ และสามารถสร้างสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณภาพ